Friday, November 30, 2007

பக்கம் 2 - யாழினி

ஒரு மழைநாள் மாலையில்
சாலையோரம் நடந்து கொண்டிருந்தேன்..
அப்போதுதான் துவங்கிய சிறுதூரல் எழுப்பியது
ஏதேதோ நினைவுகளை...

விரும்பி சேர்ந்த இசைக்கல்லூரியில்
எனக்கு மட்டுமே உரிய இசையாக நீ வருவாய்
என நினைத்திருக்காத சமயமது..

பெண்களுடனே பேசிப்பழகாத நான்,
உன்னை சுற்றி வந்த பலருக்கு
உன் ஊர் பேர் சொல்லிய நான்,
3 மாதங்களில் அவர்களுக்கெல்லாம்
எதிரியாவேன் என்று நானே நினைக்கவில்லை

நீதான் முதலில் பேசினாய் -
மெல்ல மெல்ல என் கூச்சம் பொசுங்கியது

கற்பனை கரங்களால்
யதார்த்த கதவுகள் மூடப்பட்ட சமயம் -
என் நினைவுகளில் நிரம்பிவழிய ஆரம்பித்தாய்

விடுமுறை நாட்களில்
உன் ஊர் பெயர் போட்ட பேருந்திலெல்லாம்
ஜன்னலோரம் உன்னை தேடித்தோற்பேன்

விடுமுறையை விரும்பாத
கல்லூரி மனம்
எனக்கும் இருந்தது

சாலையோரம் இருவரும் பேசியபடி செல்வோம் -
உலகமே மௌனமாகி
உன்குரல் மட்டுமே கேட்கும் -
அதுவரை நான் கற்ற இசை அங்கு தோற்கும்

ஓவ்வொரு வெள்ளியும்
எனக்கு மட்டுமே நீ இடும் திருநீரு,
கல்லூரியின் கர்வபார்வைக்கு
இட்ட திருஷ்டிபொட்டு எனக்கு

எது நம்மை சேர்த்தது என்று
இருவருமே பேசியது இல்லை

அன்று எதேச்சையாக உன்னிடம் சிக்கிய
'யாழினி - என் ஆழி நீ'' - என்ற
பஸ் டிக்கட் கவிதையை நீ ரசித்தது
எனக்குள் நம்பிக்கை தர
என் விருப்பம் சொல்ல காத்திருந்தேன்

காதல் வலியது!
பல கனம் -
வலி அது

கல்லூரி முடிந்த ஒரு மழை மாலை..
எனக்கும் சேர்த்து குடைபிடித்தபடி வந்தாய் -
மெல்ல மனம் திறந்தேன்...

மழையின் மீதான
காதலை கூட்டிய அந்த கனங்கள் -
நினைவில் மழையாய்...
நிஜமாய் அன்று இருவரும்
மழையை நனைத்தோம்!


- தா. பாரதிராஜன்

HEALTHY TIPS

HEALTHY TIPS


Carrot + Ginger + Apple -
Boost and cleanse our system.

Apple + Cucumber + Celery -
Prevent cancer, reduce cholesterol, and improve stomach upset and headache.

Tomato + Carrot + Apple
- Improve skin complexion and bad breath.

Bitter gourd + Apple + Milk
- Avoid bad breath and reduce internal body heat.

Orange
+ Ginger + Cucumber - Improve Skin texture and moisture and reduce body heat.

Pineapple + Apple + Watermelon - To dispel excess salts, nourishes the bladder and kidney.

Apple + Cucumber + Kiwi
- To improve skin complexion.

Pear & Banana
- regulates sugar content.

Carrot + Apple + Pear + Mango
- Clear body heat, counteracts toxicity, decreased blood pressure and fight oxidization .

Honeydew + Grape + Watermelon + Milk
- Rich in vitamin C + Vitamin B2 that increase cell activity and strengthen body immunity.

Papaya + Pineapple + Milk
- Rich in vitamin C, E, Iron. Improve skin complexion and metabolism.

Banana + Pineapple + Milk
- Rich in vitamin with nutritious and prevent constipation.

(Information provided here was received as an e-mail)

நெஞ்சு பொருக்குதில்லையே... - தா.பாரதிராஜன்

’‘ÝCKò˜ 臮ˆî ñ£íM É‚° «ð£†´ 裬ô’‘ _ (Fùèó¡ _ 27.11.2007)


‘‘ÝCKò˜ Ü®ˆî£™ ñ£íõ¡ è£ò‹ _ «ð£hR™ ¹è£˜’‘ _ (Fùˆî‰F _28.11.2007)


‘‘ðœO ñ£®J™ Þ¼‰¶ °Fˆ¶ H÷v_2 ñ£íM 裬ô‘’ _ (Fùˆî‰F _29.11.2007)


’‘ÝCKò˜ 臮ˆî, 10_‹ õ°Š¹ ñ£íõ˜ b‚°Oˆ¶ 裬ô’ _(Fùˆî‰F _29.11.2007)


å¼ ï£†®¡ ÜF ÜõCòñ£ù Ü®Šð¬ìˆ«î¬õèÀœ Iè º‚Aòñ£ù¶ 1. ñ¼ˆ¶õ‹, 2.è™M.. â‰î ®™ â™ô£ ñ‚èÀ‚°‹ êññ£è Þ¬õ A¬ì‚A¡ø«î£, ܬõ â™ô£ MîˆF½‹ î¡Q¬ø¬õ ªðŸP¼‚°‹ â¡ðF™ ꉫîè«ñ Þ™¬ô..


å¼ ñ¼ˆ¶õ˜ «ï£Œè¬÷ è‡ìP‰¶ ñ¼‰¶  àJ¬ó«ò 裊ðõ˜. Üšõ£Á àJ¬ó 裂°‹ ñ¼ˆ¶õ¬ó «î˜¾ ªêŒò Üó² ô†êƒè¬÷ ªêôM´Aø¶. ðô «î˜¾è¬÷ ¬õˆ¶ Üõ˜è¬÷ ªîK¾ªêŒAø¶. ÝCKò«ó£ å¼ ñ£íõ¬ù à¼õ£‚°Aø£˜. õ÷˜Aø «ïóˆF™ ªð¼‹ð£ô£ù «ïóˆ¬î ðœOJ«ôªò ªêôM´‹ ñ£íõ¬ù à¼õ£‚°õF™ ðœO„Åö™ ªð¼‹ðƒ° õAŠð¬î âõ󣽋 ñÁ‚躮ò£¶.


å¼ ñ¼ˆ¶õó£™ å¼õ¡ ð£FŠð¬ì‰î£™ ܶ Üõ¬ù»‹ Üõù¶ °´‹ðˆ¬î ñ†´«ñ ð£F‚°‹. Ü«î å¼ ðœOÍô‹ ñ£íõ¡ ܬ컋 ñùG¬ô ñ£Ÿø‹ Üõ¬ù ²ŸP»œ÷ êÍ般î«ò ð£F‚°‹ â¡ð«î à‡¬ñ. Ýè å¼ î°Fò£ù ÝCKò˜ G¬ùˆî£™ â‰î å¼ ñ£íõ¬ù»‹ î°‰îõù£‚èô£‹. ÜŠð® ñ£íõ¬ù à¼õ£‚°‹ ÝCKò˜èÀ‚° «î˜¾‹, ðJŸC»‹ âŠð®J¼‚Aø¶ Þƒ°? ðEJ¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ÜPòŠð´Aøî£?

ñ¼ˆ¶õ˜ èˆFJ¡ e¶ 裆´‹ èõùˆ¬î Mì ÝCKò˜èœ ñ£íõ¬ù ܵ°õF™ èõù‹ 裆ì«õ‡®»œ÷¶.


Ýù£™ Þƒ° Üó² ñ¼ˆ¶õñ¬ù «ð£ô«õ ®¡ ªð¼‹ð£ô£ù Cø£˜èœ 𮂰‹ Üó² ðœOèœ Y˜ªè†´‚Aì‚A¡øùவே.


ªï…² ªð£Á‚° F¬ô«ò..தா.பாரதிராஜன்

Thursday, November 29, 2007

Self Assessment

Self Appraisal

A little boy went into a store reached for a soda carton and pulled it over to the telephone. He climbed onto the carton so that he could reach the buttons on the phone and proceeded to punch in seven digits. The store owner observed and listened to the conversation.

The boy asked, "Madam, Can you give me the job of cutting your lawn?" The woman replied, "I already have someone to cut my lawn."

"I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now." replied the boy. The woman responded that she was very satisfied with the person who was presently cutting her lawn.

The little boy was even more perseverant and said, "I'll even sweep your curb and your sidewalk, so on Sunday you will have the prettiest lawn in all of Palm beach, Florida." Again the woman answered in the negative.

With a smile on his face, the little boy replaced the receiver.

The store owner, who was listening to this conversation, walked over to the boy and said, "Son... I like your attitude; I like that positive spirit and would like to offer you a job."

The little boy replied, "No thanks, I was just checking my performance on the job I already have. I am the one who is working for the lady I was talking to!"

(Information provided here was received as an e-mail)

For any kind of heart surgery free of cost ...

For any kind of heart surgery free of cost ...

Contact : Sri Sathya Sai Institute Higher Medical Sciences, E.P.I.P. Area, WhiteField, Bangalore

Write to us Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical SciencesEPIP Area, Whitefield, Bangalore 560 066, Karnataka, INDIA. Call us Telephone: +91- 080- 28411500 Fax +91 - 080- 28411502Employment related +91- 080- 28411500 Ext. 415

Email us General Queries: adminblr@sssihms.org.in

Pass it to all, it will help some one..

(Information provided here was received as an e-mail)

Tuesday, November 27, 2007

பக்கம் 34

è£ù£

à¡ù£¡ì ð£ì «ð£«ø¡ è£ù£ _ ܶ

གè«ð£¶ à‹ñùê î£ù£


à¡ù ð£ˆî¶‚° º¡ù£®

ï£J¼‰«î¡ «êó£ _ ÞŠð

àꉶ¹†«ì¡ «ü£ó£ù

ê‚èó «îó£!


«è†´è‹ñ£ ï‹ñ ôš¾ ‘F‚‘° (2)

àœ÷Aø è£îô c è‚°

Ü® 辂°î‹ñ£ c¾´ø ½‚°(2)

¹K…CA†«ì¡ _ è£î™ å¼

‘H«ó‚‘° «ð£ù ‘¬ð‚‘°


á†ì£‡ìï‹ñ «ñ†ø ªê£™L†®ò£?

Þ™ô£ƒè£‡®  ܬôò‹ ï£ò£ «ðò£(2)


Cƒ°ê£¡ Cƒ°ê£¡ CKŠð ªè£…ê‹ ªè£†´

冮¬õ à¡ ªï…²°œ÷ ï£Â‹ å¼ ªð£†´


Cƒ°ê£¡ Cƒ°ê£¡ èMî å¡Â ð£´

膴è†ì£ ªêô¾ ð¡Q õ£ƒAø¡ «î£´


Cƒ°ê£¡ Cƒ°ê£¡ ð£˜õ ªè£…ê‹ ð£¼

ªê£‚A¹†«ì¡ Üƒè «î£ˆ¶«ð£¾‹ d¼- தா.பாரதிராஜன்

Billa - songs

Ajith's Billa tamil movie songs available at ...

http://tvavinash.blogspot.com/2007/11/download-billa-2007-songs-320-kbps.html

பக்கம் 7

èM¬î å¡Á‹ ªðKî™ô è£îL«ò !


èM¬î å¡Á‹ ªðKî™ô è£îL«ò !

ࡠ𣘬õ ⡬ù ¶¬÷ˆîHø° --

⡬ù«ò à¡Qì‹ ªî£¬ôˆîHø° --

èM¬î å¡Á‹ ªðKî™ô«õ!


â¡ Þîòˆ¬î Å«ìŸPò à¡ Üîóõ£˜ˆ¬î;

⡬ù èùŠªð£¿F™ èM›ˆî à¡ è‡ ð£˜¬õ;

Þ¬õ «ð£¶‹ _

Þ™¬ô ÞQ â¡Qì‹ îI› ð…ê‹

ãªùQ™ î¬ùÝ÷ îI› ÞQ â¬ù ªè…²‹.


â¡ ê†¬ì ¬ðJ¬ù «è†´Šð£˜

ÞîòŠ ¹ô‹ð™è¬÷ è¬î è¬îò£Œ ªê£™½‹;

裟Á «ñ£F 裌‰¶«ð£ù

â¡ è‡è¬÷»‹ «è†´Šð£˜ _

à¬ù è£í«õ‡® 裈F¼‰î ã‚般î

èM¬îò£Œ ªê£™½‹.தா.பாரதிராஜன்

சீதனமா உன் சிரிப்பு போதும்...

ஆஞ்சனேய கோயிலிலே அன்னாடம் ஆஜராகி

அம்சமா நெத்தியில சேந்தூரம் பூசிகிட்டு

அடக்கமா நான் நடக்கையில அன்னாந்து பாத்துபுட்டு

"அச்சச்சோ!" சொல்லுவியே அதுகூட மறந்துடுச்சா..?


வாரசந்தைக்கு வழக்கமா நான் நடக்க

வம்புக்கண்டி தோழிகளோட வண்டிகட்டி நீ கடக்க

வட்ட நெலவான எம்மனசு தேஞ்சுபோக,

வண்ணக்கிளி உன் கண்ணக்காட்டி பௌர்ணமியா ஆக்கிபுட்டு

வெக்கபட்ட சித்திரமே இது கூட மறந்துடுச்சா..?

 

அடி கரம்பா கெடந்ததடி எம்மனசு.. எம்மனசு..

அத ஆழ உழுதவளும் நீதாண்டி.. நீதாண்டி..

காதல் வெதவெதச்சு கனவு உரமிட்டவளே

சாதல் இல்லாம வெரும் சவமா கிடக்கிறேன்டி

 

பருத்திக்கா வெடிச்சிருச்சா..!?

நம்ம சேதி வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா..!?

 

என் மாமன் ஏதும் சொன்னாரா?

ஆர அமர பேசிக்கலாம்

என் அத்த ஏதும் சொல்லிடுச்சா?

பல வித்தை உண்டு யோசிக்கலாம்

 

சந்தையில நானறிய - என்ன

சுத்தி சுத்தி வந்தவளே!

பசலக்கொடியே - இப்ப

பாக்காம போகறியே..

பரிசம் போட காத்திருக்கேன்

 

சத்தியமா சொல்லுறன் கேளு

சீதனமா உன் சிரிப்பு போதும்...

சீதனமா உன் சிரிப்பு போதும்...

 

- தா.பாரதிராஜன்

Monday, November 26, 2007

பக்கம் 16

* "வளர்" -
இதைவிட பொருத்தமான பெயர்
வேரென்ன இருந்துவிடப்போகிறது
ஓரு முடிதிருத்தகக் கடைக்கு


* பொழுதுகளை திருடியவள்
என் வேலை நேர கரடியவள்
நினைவை திண்ணும் கிருமியவள்
கடைந்தெடுத்த காதல் கருமியவள்

- தா.பாரதிராஜன்

பக்கம் 10

நஞ்சை தந்திருந்தால் ஓரே நொடியில் -
காதல் கொள்ளும் நெஞ்சை தந்தாய்...
ஓவ்வொரு நொடியும்..

- தா.பாரதிராஜன்